پژوهش جوشکاری و الکترود (جوشکاری ساختمان)

پژوهش جوشکاری و الکترود (جوشکاری ساختمان)

فهرست مطالب :

 • تعریف جوشکاری : ۴
 • تاریخچه جوشکاری : ۴
 • مواد : ۴
 • ملاحظات تولیدی : ۵
 • مقدمه : ۵
 • انواع جوشکاری : ۷
 • جوشکاری قوس الکتریکی : ۷
 • جوشکاری گاز اکسیژن : ۸
 • جوشکاری مقاومتی : ۹
 • جوشکاری حالت جامد. ۱۰
 • انواع متفرقه. ۱۰
 • انواع جوش در ساختمان فولادی : ۱۰
 • جوشکاری با استفاده از انرژی برق.. ۱۱
 • جوشکاری.. ۱۱
 • ‌شرایط محیطی در موقع جوشکاری.. ۱۳
 • عملیات بعد از اتمام جوشکاری.. ۱۳
 • مقررات مربوط به طرز جوشکاری.. ۱۴
 • مقررات و قواعد مربوط به حصول یک جوش سالم. ۱۴
 • مقررات و قواعد مربوط به تامین ابعاد صحیح جوش درز ۱۵
 • مقررات مربوط به تقلیل و تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری.. ۱۵
 • درجه بندی جوشکاری.. ۱۶
 • رواداری‌ها (Tolerances) 16
 • اتصال لب به لب… ۱۶
 • اتصال لب به لب با آمادگی.. ۱۶
 • اتصال سپری و لب روی هم. ۱۷
 • انواع الکترود جوشکاری و کاربردآن : ۱۷
 • انواع تست جوش : ۲۰
 • ‌ضرروت بازرسی جوش… ۲۰
 • تست‌های مخرب  (DT) 20
 • معایب این روش… ۲۰
 • تست‌های غیر مخرب  (NDT) 20
 • تفاوت‌های DT و  NDT.. 20
 • کاربردها و محدودیت‌های تست غیر مخرب  NDT.. 21
 • ‌روش مایع نافذ  (Liquid penetrant) 21
 • انواع روش‌های مایع نافذ. ۲۲
 • ‌کاربردهای مایع نافذ. ۲۲
 • محدودیت‌های مایع نافذ. ۲۲
 • ‌ذرات آهن ربایی  (Magnetic particle) 23
 • انواع روش‌ها ۲۳
 • مزایایی آزمایش با ذره مغناطیسی.. ۲۳
 • کاربردها ۲۴
 • محدودیت‌ها ۲۴
 • ‌جریان مخالف  (Eddy current)‌ ۲۴
 • کاربردها‌ ۲۴
 • محدودیت‌ها‌ ۲۴
 • ‌مافوق صوت  (Ultrasonics) 25
 • کاربردها ۲۵
 • محدودیت‌ها ۲۵
 • ‌پرتو نگاری نورتون  (Radiography neutron) 26
 • کاربردها ۲۶
 • محدودیت‌ها ۲۶
 • رادیوگرافی.. ۲۶
 • ‌رادیوگرافی اشعه ایکس  (Radiography x-ray) 26
 • کاربردها ۲۶
 • محدودیت‌ها ۲۶
 • پرتو نگاری گاما  (Radiography gamma) 27
 • کاربردها ۲۷
 • محدودیت‌ها ۲۷
 • ‌آزمون انتشار امواج صوتی.. ۲۷
 • مزایا ۲۸
 • محدودیت‌ها ۲۸
 • ‌بازرسی چشمی.. ۲۸
 • مزایا ۲۸
 • محدودیت‌ها ۲۸
 • نتیجه گیری : ۲۹
 • منابع : ۳۰
عنوان : پژوهش جوشکاری و الکترود (جوشکاری ساختمان)
تعداد صفحات : ۳۰ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 89 نمایش

پاسخ دهید