مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان

مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان

چکیده :

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای بر سبک هویتی دختران نوجوان دبیرستانی در  شهرستان ایرانشهر میباشد در این پژوهش دختران نوجوانی که از ماهواره و همچنین اینترنت استفاده میکنند با دختران نوجوانی که از این دو رسانه استفاده نمیکنند به طور مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند ، در پژوهش حاضر  جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی مدارس دولتی شهرستان ایرانشهر که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل اند وشامل ۱۶۰ نفر می باشند که به دلیل در دسترس بودن اطلاعات از روش سرشماری استفاده شده است جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های هویت  برزونسکی (ISI –۶G ) استفاده شده و همچنین برای کنترل متغییرهای اثر گذار نیز سوالاتی در یک پرسشنامه جداگانه ارائه شده است .در پژوهش حاضر فرض شده است که در جهت گیری هویتی دختران نوجوان استفاده کننده و استفاده نکننده از ماهواره و همچنین اینترنت تفاوت وجود دارد .برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی ( آزمون مقایسه میانگین های تی تست ،یومان ویتنی، همبستگی ،خی دو  ) استفاده شده است ، نتایج تحلیل داده های این پژوهش مشخص کرد که در جهت گیری هویتی دانش آموزان دختری که از ماهواره استفاده می کنند با دانش آموزان دختری که از ماهواره استفاده نمی کنند تفاوت معنا داری وجود دارد به این ترتیب که استفاده از ماهواره با سبک هویت اطلاعاتی ،هویت هنجاری،هویت سردرگم اجتنابی و مقیاس متعهد رابطه معناداری دارد و استفاده از اینترنت تنها با سبک هویت سردرگم-اجتنابی و مقیاس متعهد رابطه معنادار داشته است و در مورد  سبک هویت اطلاعاتی و هویت هنجاری رابطه معناداری مشاهده نشده است .

کلید واژه ها : ماهواره، سبکهای هویت، دختران نوجوان

عنوان : رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان
تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 140 نمایش

پاسخ دهید