بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در دانشجویان (مقاله ارشد) 3000 تومان

بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در دانشجویان (مقاله ارشد)

یکی از مهمترین متغیرهایی که می تواند بر کیفیت زندگی افراد به خصوص قشر تحصیل کرده تاثیرگذار باشد سبک های مقابله ای می باشد. هدف این تحقیق بررسی این مطلب بود که تا چه حد سبک های مقابله ای مورد [...]

مشاهده و خرید
مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان 5000 تومان

مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای بر سبک هویتی دختران نوجوان دبیرستانی در شهرستان ایرانشهر میباشد در این پژوهش دختران نوجوانی که از ماهواره و همچنین اینترنت استفاده [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس 2000 تومان

پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راهبردهای لازاروس براساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فلکمن در سال ۱۹۸۰ ساخته شده است و در سال ۱۹۸۵ مورد تجدید نظر قرار گرفت، راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تلاش های شناختی [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی 1500 تومان

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی

مقیاس ناکنش وری بارکلی عنوان پرسشنامه ای است که ۷۰ گویه دارد و با هدف بررسی و سنجش ناکنش وری معرفی و تهیه شده است .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای و از هرگز تا همیشه درجه بندی شده است.

مشاهده و خرید
اسناد (پروژه کاردانی) 9000 تومان

اسناد (پروژه کاردانی)

ﻫﺮ اداره و ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺆﺳﺴﻪاى در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﻛﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻃﻰ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ در ﻳﻚ [...]

مشاهده و خرید
راه کارهای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی) 7000 تومان

راه کارهای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

آموزش و یادگیری، از دید باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. رشد و توسعه جوامع بشری بدون توجه به آن امکان پذیر نمی باشد. و به همین خاطر همه ساله سرمایه های هنگفتی صرف آموزش و [...]

مشاهده و خرید
بررسی استرس و علکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه عفت شهرستان ایذه ۸۹-۸۸ (پایان نامه کارشناسی) 7000 تومان

بررسی استرس و علکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه عفت شهرستان ایذه ۸۹-۸۸ (پایان نامه کارشناسی)

درجریان رشد ،کودکان ونوجوانان طیف معصوم وسیعی از استرس ها راتجربه می کنند که استرس یک عامل مهم دربسیاری از آسیب های روانی واجتماعی است وگاه این استرس از چنان شدتی برخورداراست که زندگی روزمره [...]

مشاهده و خرید
تملک و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص (پایان نامه ارشد) 13000 تومان

تملک و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص (پایان نامه ارشد)

در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت خواندن را در علیرضا تقویت نمایم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت خواندن را در علیرضا تقویت نمایم؟

مشکلات یادگیری کودکان، ارتباط تنگاتنگی با مسائل فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، تغذیه، بهداشت و مسائل مربوط به محیط آموزشی و ... دارد. وقتی دانش آموز یا والدینش ب رای درمان مراجعه می کنند، مطمئناً از [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات خوانداری دانش آموز علی رضا صوابی را بر طرف کنم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات خوانداری دانش آموز علی رضا صوابی را بر طرف کنم؟

یکی از مهمترین درس هایی که دانش آموزان در تمام دوران تحصیل خود به آن نیاز دارند . فارسی است زیرا اگر دانش آموزی نتواند در زمینه خوانداری مهارت پیدا کند در تمام زمینه ها مشکل خواهد داشت . من جمله [...]

مشاهده و خرید