tqm | پژوهش | تحقیق | جامع | کیفیت | مدیریت

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش مدیریت کیفیت جامع (TQM)

    چکیده : در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است . و در رابطه دولتها و ملتها تعریفی جدید نضج گرفته که دولتها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی باید در...

    فروشگاه فالود