0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

1394

در حال نمایش یک نتیجه

  • 3

    پرسشنامه سرمایه اجتماعی رفیعی و همکاران (۱۳۹۴)

    نگاه کلی ؛ گویه هایــی کــه بــرای ســاخت ابــزار جدیــد در بعــد ســرمایه اجتماعــی درونگروهــی و برونگروهی ازابزارهــای طــرح پژوهشــی رفیعی و همکاران (۱۳۹۴) اســتفاده شــده اســت.لازم بــه ذکــر اســت کــه ابعــاد همدلــی و تعلــق، اعتمــاد و مشــارکت و همــکاری...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش