1394 | پرسشنامه | دانلود | رفیعی و همکاران | سرمایه اجتماعی

نمایش یک نتیجه

  • 2

    پرسشنامه سرمایه اجتماعی رفیعی و همکاران (۱۳۹۴)

    چکیده : گویه هایــی کــه بــرای ســاخت ابــزار جدیــد در بعــد ســرمایه اجتماعــی درونگروهــی و برونگروهی ازابزارهــای طــرح پژوهشــی رفیعی و همکاران (۱۳۹۴) اســتفاده شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه ابعــاد همدلــی و تعلــق، اعتمــاد و مشــارکت و همــکاری...

    فروشگاه فالود