پژوهان

در حال نمایش یک نتیجه

  • 1

    رساله دکتری سیاست پژوهان و آینده پژوهان و استراتژیست های آینده

    فهرست مطالب : ۱ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ          ۲۱ ۲ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ۲۲ ۱-۲       ﭘﺴﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی۲۳ ۲-۲       ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوری۲۴ ۳-۲       آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ۲۴ ۳روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۲۶ ۴ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ    ۲۷ ۵اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ          ۲۹ ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ       ۳۰ ۷زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﻘﯿﻖ   ۳۱ ۸ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ           ۳۲...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش