پروژه | داروخانه | سیستم | مهندسی | نرم افزار

نمایش یک نتیجه

  • 1

    پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه

    فهرست مطالب : مقدمه ---------------------------------------------------------------------------------------------  ۱ فصل اول : آشنایی با سیستم ------------------------------------------------------------------------  ۲             ۱-۱- آشنایی با سیستم دستی و مشکلات آن ------------------------------------------------------------- ۳             ۱-۲-  آشنایی با سیستم مکانیزه و قابلیت های سیستم ارائه شده---------------------------------------------- ۵   ۱-۳- ...

    فروشگاه فالود