پروزه | پروژه | حقوق | دستمزد | سازمان | سیستم | شرکت | مالی | یک

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد یک سازمان

    فهرست مطالب : فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد مقدمه     ۷ هدف و انگیزه انتخاب موضوع           ۸ سیستم حقوق و دستمزد         ۹ اجزاء سیستم حقوق و دستمزد                         ۹ کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد...

    فروشگاه فالود