پرسشنامه | تاجی | خودکنترلی | دانلود

نمایش یک نتیجه

  • 3

    پرسشنامه خودکنترلی تانجی

    `چکیده : پرسشنامه خودکنترلی(SCS) یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که توسط تانجی و همکاران(۲۰۰۴) ساخته شده است و از ۳۶ عبارت تشکیل شده است.این جملات در یک طیف لیکرت ۵ درجه ای از اصلا شباهت ندارد تا شباهت خیلی...

    فروشگاه فالود