ویژگی های

در حال نمایش یک نتیجه

  • 1

    مقاله ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

    چکیده  : برای شناخت قانون به روش هایی گوناگون میتـوان دسـت یازیـد. از یـک سـو، مـیتـوان از ماهیـت یـا چیستی قانون پرسید: قانون چگونه چیزی است؟ از دیگر سو، مـیتـوان از کـارکرد قـانون سـؤال نمـود. پاسخ به پرسش نوع اول...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش