هشت آباد

در حال نمایش یک نتیجه

  • 1

    پروژه کار آموزی عملیات اجرایی پارک هشت آباد

    فهرست محتوا ؛ معرفی پروژهاهم فعالیت های انجام شده در دوره کار آموزیتدارکات در دوره گزارشعوامل بازدارنده در دوره گزارشجدول مقایسه ای پیشرفت فیزیکی ـ ریالی پروژهنیروی انسانی مستقر در کارگاه در دوره گزارشدستورکارها و صورتجلسات ابلاغی در دوره گزارشبازدیدها...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش