راهبرد

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش حوزه راهبرد عملیاتی

    چکیده : حوزه راهبرد عملیاتی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است . اما هنوز کمبود تحقیقات، به ویژه تحقیقات تاکسنومیک در حوزه راهبردهای عملیات خدماتی احساس می شود . با توجه به اینکه صنعت گردشگری...

    فروشگاه فالود