دعاوی

نمایش یک نتیجه

  • 2

    مقاله اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی

    چکیده هدف پژوهش حاضر اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی ایران میباشد. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی میباشد که در ابتدا با مراجعه به کتابخانه های معتبر، اینترنت، لوحهای فشرده، کتب، مجلات، پایاننامه ها، مطالب پیرامون موضوع را جمع آوری...

    فروشگاه فالود