تاجی

در حال نمایش یک نتیجه

  • 7

    پرسشنامه خودکنترلی تانجی

    نگاه کلی ؛ خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شود ( موراون و بامسیر ، 2000). کنترل خود با حوزه های گوناگونی مانند شناخت ، هیجان عملکرد و توجه در ارتباط است ( بمومسیر...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش