بررسی | شایستگی | مدیران | مدیریتی | مقاله | نقش

نمایش یک نتیجه

  • 0

    مقاله بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران

    چکیده : هدف از ارائه این مقاله بررسی رابطه بین اعتماد درون سازمانی و شایستگی مدیریتی مدیران دولتی بوده است . در بین مؤلفه های مختلف تأثیرگذار بر اعتماد درون سازمانی، در این پژوهش شایستگی مدیریتی مدیران به عنوان مؤلفه...

    فروشگاه فالود