بالینی | خدمات | ژنتیک

نمایش یک نتیجه

  • 0

    مقاله خدمات ژنتیک بالینی

    فهرست مطالب : مقدمه : ۴ بیماری ژنتیک : ۵ سازماندهی خدمات ژنتیکی : ۶ ژنتیک بالینی : ۶ سیتوژنتیک : ۷ ژنتیک مولکولی : ۸ ژنتیک بیوشیمیایی : ۹ آمارهای ثبت کننده ژنتیک : ۱۰ ارزیابی ژنتیکی : ۱۱...

    فروشگاه فالود