بازرگانی | پروژه | شرکت | مالی | یک

نمایش یک نتیجه

  • 12

    پروژه مالی یک شرکت بازرگانی

    چکیده : تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می...

    فروشگاه فالود