انعطاف پذیری کنشی | پرسشنامه | دانلود | روانشناسی | علوم تربیتی | کاملترین فایل

نمایش یک نتیجه

  • 1

    پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی

    چکیده : مقیاس ناکنش وری بارکلی عنوان پرسشنامه ای است که ۷۰ گویه دارد و با هدف بررسی و سنجش ناکنش وری معرفی و تهیه شده است .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای  و از هرگز تا...

    فروشگاه فالود