0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسناد | پروژه | حسابداری | دانشجویان | دانلود | کاردانی | کاملترین فایل

نمایش یک نتیجه

  • 0

    اسناد (پروژه کاردانی)

    چکیده : ﻫﺮ اداره و ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺆﺳﺴﻪاى در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﻛﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻃﻰ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ...

    فروشگاه فالود