اسناد | تجاری | تعارض | دانلود | رایگان | قوانین | کاملترین فایل | مقاله

نمایش یک نتیجه

  • 0

    مقاله تعارض قوانین در اسناد تجاری

    فهرست مطالب : مقدمه : ۳ اسناد تجارتی.. ۶ شرایط ماهوی اسناد تجاری.. ۶ اهلیت صدور اسناد تجاری (کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰-۱۹۳۱) ۶ حقوق افغانستان. ۷ شرایط شکلی اسناد تجاری (کنوانسیونهای ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱) ۹ حقوق افغانستان. ۱۰ قانون...

    فروشگاه فالود