اسلامی | پایان نامه | تمدن | خراج

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پایان نامه خراج در تمدن اسلامی

    فهرست مطالب : مقدمه     ۶ مفهوم خراج          ۷ انواع مالیات های اسلامی و جایگاه خراج           ۸ تفاوت جزیه و خراج            ۱۰ تاریخچه خراج در قبل از اسلام           ۱۱ دولت روم ۱۱ دولت ایران           ۱۳ خراج در بستر تاریخ تمدن اسلامی      ...

    فروشگاه فالود