آیین | حقوق | حقوقی | دادرسی | رشته | رفع | قضایی | مدنی | مقاله | نقص

نمایش یک نتیجه

  • 1

    مقاله رفع نقص (مقاله حقوقی)

    چکیده : رفع نقص به معنای برداشتن ، ازاله و ابطال وضعیتی که پدید آمده است می باشد ، مانند رفع زیان و نقص ، چنانکه خسارت زیان دیده را ، رفع کردن می گویند ( طاهری ،انصاری ، ۱۳۸۸...

    فروشگاه فالود