مقاله ماهیت حقوقی طلاق خلع 5000 تومان

مقاله ماهیت حقوقی طلاق خلع

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع تـرین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیـت حقـوقی آن از موضـوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطـه وجـود [...]

مشاهده و خرید