مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان 5000 تومان

مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای بر سبک هویتی دختران نوجوان دبیرستانی در شهرستان ایرانشهر میباشد در این پژوهش دختران نوجوانی که از ماهواره و همچنین اینترنت استفاده [...]

مشاهده و خرید