مقاله شرایط تخلیه مکان تجاری پس از انقضای مدت در قانون سال ۱۳۷۶ 6200 تومان

مقاله شرایط تخلیه مکان تجاری پس از انقضای مدت در قانون سال ۱۳۷۶

قرارداد اجاره املاک تجاری همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد. گاهی پایان اجاره ملک تجاری با شروع اختلافات موجر و مستأجر همراه است. حل این اختلاف‌ها معمولاً مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی موانع پیش روی تحقق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش کشاورزی 4000 تومان

مقاله بررسی موانع پیش روی تحقق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش کشاورزی

با توجه به افزایش تمام شده هزینه های تولید اعم از تامین نهاده ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، گرانی محصولات کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است.نیاز بخش کشاورزی فرا دولتی است و مسئولان بایستی بخش [...]

مشاهده و خرید
پژوهش ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻣﺼﺎدﯾﻖﮐﺎر “ﻧﻮﻋﺎً ﮐﺸﻨﺪه” ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۹۰ 6000 تومان

پژوهش ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻣﺼﺎدﯾﻖﮐﺎر “ﻧﻮﻋﺎً ﮐﺸﻨﺪه” ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۹۰

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ۲۰۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﻣﺼﻮب ﺳﺎل (۱۳۷۰ و ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎده ۲۸۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﻣﺼﻮب ﺳﺎل (۱۳۹۰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار »ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻧﻮﻋﺎً ﮐﺸﻨﺪه« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻗﺘﻞ (ﺟﻨﺎﯾﺖ) ﻋﻤﺪی در ﺣﻘﻮق [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی ارث زوجه در حقوق ایران 8000 تومان

مقاله بررسی ارث زوجه در حقوق ایران

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیض های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف [...]

مشاهده و خرید
مقاله ویژگی های ذاتی و عرضی قانون 4000 تومان

مقاله ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

برای شناخت قانون به روش هایی گوناگون میتـوان دسـت یازیـد. از یـک سـو، مـیتـوان از ماهیـت یـا چیستی قانون پرسید: قانون چگونه چیزی است؟ از دیگر سو، مـیتـوان از کـارکرد قـانون سـؤال نمـود. پاسخ به [...]

مشاهده و خرید
مقاله قرار رد دعوا یا سقوط دعوا در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی 6000 تومان

مقاله قرار رد دعوا یا سقوط دعوا در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در این مقاله به طور مختصر کوشش شده است تا مفهوم و قلمرو قرارهای رد دعوا یا سقوط دعوا موضوع بند ج مــاده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با عنایت به بررسی و ملاحظه سابقه آن به نظر [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم به لیلا در مشکل عدم قانون پذیری کمک کنم 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به لیلا در مشکل عدم قانون پذیری کمک کنم

پژوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشگل عدم قانون پذیری . ابتدا با ارائه تعریفی از این مشگل به بررسی عوامل بوجود آورنده ‌‌این مشگل و نظریه های مرتبط در رابطه با این موضوع و با [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 20000 تومان

پایان نامه بررسی تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر [...]

مشاهده و خرید