پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 7000 تومان

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع [...]

مشاهده و خرید