انسان های اولیه (پاورپوینت) 4000 تومان

انسان های اولیه (پاورپوینت)

مطابق یک فرضیه علمی معاصر، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما (اجداد انسان) در حدود ۴ میلیون سال پیش در آفریقا آغاز گردید. سپس ، میل دگرخواهی مهاجرت این میمونهای انسان نما را به آسیا و اروپا [...]

مشاهده و خرید
شرایط زندگی انسان ها در قطب شمال 1000 تومان

شرایط زندگی انسان ها در قطب شمال

اقیانوس منجمد شمالی که در این منطقه قرار دارد، تنوع زندگی زیادی دارد و در آن از جانداران میکروسکوپی (مثل زوپلانکتون ها) تا جانوران غول پیکری مثل نهنگ ها زندگی می کنند. همچنین مقدار زیادی خشکی در [...]

مشاهده و خرید
مقاله مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس ازمرگ  در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه 6000 تومان

مقاله مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس ازمرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

با توجه به موازین فقهی و حقوقی، هـر فـردی از ابتـدای حیـات خـود شخـصیت حقوقی دارد و میتواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد و نسبت به اجـرای حقـوق و ادای تکالیفش اقدام کند . اما اینکه بـا رخـداد مـرگ [...]

مشاهده و خرید