پروپوزال ارزیابی اثرآرایش کشت و دور آبیاری مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد باقلای محلی ( (faba valganدرشهرستان نیشابور 12000 تومان

پروپوزال ارزیابی اثرآرایش کشت و دور آبیاری مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد باقلای محلی ( (faba valganدرشهرستان نیشابور

بذر رسیده و خشک این گیاهان دارای ارزش غذایی زیادی بوده و به لحاظ قابلیت نگهداری آن از جمله مهمترین منابع غذایی سرشار از پروتئین به شمار میروند (خوفی و انویه تکیه، (۱۳۸۸ ؟ دانه حبوبات باداشتن [...]

مشاهده و خرید
ارزیابی اقتصادی خشکسالی در زیربخش زراعت دشت مشهد (مطالعه موردی) 6500 تومان

ارزیابی اقتصادی خشکسالی در زیربخش زراعت دشت مشهد (مطالعه موردی)

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد، با این حال مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر کاملاً تفاوت می کند(ویلهایت، ۲۰۰۰). خشکسالی یک اختلال [...]

مشاهده و خرید