مقاله روشهای نوین استخراج و تولید ژرمانیوم از خاکستر زغالسنگ 2000 تومان

مقاله روشهای نوین استخراج و تولید ژرمانیوم از خاکستر زغالسنگ

امروزه شناخت منابع و چگونگی استحصال عناصرکمیاب و استراتژیک ازجمله پژوهشهای مهم صورت گرفته دردنیا است که خوشبختانه دربرخی موارد به تولید صنعتی نیز رسیده است یکی ازعنصار نادروارزشمند ژرمانیوم شبه [...]

مشاهده و خرید