پروژه اقامتگاه بین راهی 9000 تومان

پروژه اقامتگاه بین راهی

کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی [...]

مشاهده و خرید
مقاله میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان 6000 تومان

مقاله میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان

شهر مجموعه ای ترکیب شده از عوامل مختلف طبیعی، اجتماعی و محیطی است که ساخته دست انسان است که خود انسان عنصراصلی آن میباشد که در این بین طراحی شهری نقش موثری ایفا می نماید. طراحی شهری بخشی ازطراحی [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری  (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) 25000 تومان

پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)

تمامی عوامل انسان ساخت وطبیعی موجود در شهر وحتی خود انسانها درگیر تغییر و تحولاتی پیوسته وآرام می باشند.رهایی از این تغیرات ، امکان پذیر نیست زیرا به معنای سکوت ، ثبات وتوقف است که منجر به مرگ [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بهسازی  بافت قدیم نمونه مطالعاتی «بافت قدیم اردبیل» 5000 تومان

پایان نامه بهسازی بافت قدیم نمونه مطالعاتی «بافت قدیم اردبیل»

دگرگونی تدریجی لایه های درونی بافت قدیم به تدریج چهره اولیه بافت را تغییر می دهد و در نهایت دانه بندی بافت و در نتیجه کالبد بافت را گوناگون می سازد. هکتار ها بافت شهری تاریخی که به علل گوناگون در [...]

مشاهده و خرید