پروپوزال اثربخشی مداخلات درمانی پـذیرش و تعهـد (ACT)بر کاهش درد مزمن در سالمندان 11200 تومان

پروپوزال اثربخشی مداخلات درمانی پـذیرش و تعهـد (ACT)بر کاهش درد مزمن در سالمندان

امروزه، یکـی از مفاهیـم بـا ارزش و مهـم در تئوریهـای معاصر پیرامـون چگونگی واکنش و سـازگاری فرد بـا درد مزمن، پذیرش است در واقع، پذیرش درد اولین گام در جهت سـازگاری درد اسـت بـا تغییـرات ایجـاد [...]

مشاهده و خرید