مقاله آونگ فیزیکی 5000 تومان

مقاله آونگ فیزیکی

آوَنگ یا پاندول عبارت است از یک گلوله کوچک به جرم m، که به انتهای نخی به جرم ناچیز آویزان است و سر دیگر نخ به یک تکیه گاه متصل است بطوریکه گلوله می تواند به راحتی به اطراف تاب بخورد. اگر گلوله را [...]

مشاهده و خرید