مقاله ساماندهی، بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در محلات شهری نیشابور 6000 تومان

مقاله ساماندهی، بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در محلات شهری نیشابور

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابریهای منطقه ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مسائل عدیدهای مواجه [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی  تطبیقی حاشیه  نشینی در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و گناباد 6000 تومان

مقاله بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و گناباد

تحقیق حاضر، شناسایی محلات و مناطق حاشیه نشین را در چهار شهر استان خراسـان رضـوی ( گنابــاد، تربــت حیدریــه، نیــشابور و ســبزوار ) مــورد بررسی قــرار داده اســت. در همــ ن راســتا تاریخچه ی [...]

مشاهده و خرید
مقاله تحلیل جامعه شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد 5000 تومان

مقاله تحلیل جامعه شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد

مقاله حاضر با استفاده از نظریات کنشگرا و ساختگرا به توصیف و تحلیل جامعهشناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد میپردازد و نشان میدهد که عوامل موقعیتی- ساختاری از یک سو و متغیرهای ذهنی- ادراکی از [...]

مشاهده و خرید