پژوهش تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری

پژوهش تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری

فهرست مطالب :

 • چکیده : ۴
 • مقدمه : ۵
 • تعریف تقلب : ۷
 • ساز و کارهای بروز تقلب: ۸
 • مرتکبان تقلب : ۱۱
 • روشهای انجام تقلب : ۱۳
 • انگیزه های تقلب : ۱۵
 • نظارت و بازنگری : ۱۷
 • توجه به نتایج و پیامدهای تقلب : ۱۹
 • استراتژی های پیشگیری و کشف تقلب: ۲۰
 • عوامل رسوایی های مالی  : ۲۰
 • آسیب پذیر کردن تقلب و ایجاد محیط نامساعد برای تقلب : ۲۱
 • بررسی تفکرات، استعدادها و روابط تیم مدیریتی : ۲۱
 • مشارکت مؤثر و هوشمندانه ی اداره کنندگان شرکت : ۲۲
 • شناسایی مناطق پرخطر و اجرای برنامه های پیشگیری : ۲۴
 • توجه به رعایت قوانین مربوطه و حـفظ تـردید حـرفه ای : ۲۵
 • تجربـه، آمـوزش و استقلال حسـابرسان : ۲۶
 • تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی : ۲۸
 • برآورد ریسک تقلب در حسابداری صورت های مالی : ۳۲
 • تقلب در صورتهای مالی براساس گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب : ۳۸
 • تعریف گزارش انجمن بازرسان رسمی در مورد تقلب : ۳۹
 • زیان های تقلب در صورت های مالی : ۴۰
 • شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی : ۴۱
 • آثار تقلب بر صورت های مالی : ۴۴
 • حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری ازتقلب و فساد مالی : ۴۴
 • انواع استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی : ۴۷
 • اهداف حرفه حسابرسی : ۴۹
 • مسئولیت حسابرسان در ارتباط با تقلب و اشتباه : ۵۰
 • ارزیابی تحریف و اثر آن بر گزارش حسابرس : ۵۸
 • مطلع کردن مدیران اجرایی ، هیأت مدیره و مجمع عمومی از تحریف های ناشی از تقلب : ۵۹
 • نمونه هایی از شرایط نشان دهنده احتمال وجود تحریف ( تقلب یا اشتباه) : ۵۹
 • ارزیابی حسابرس از عدم رعایت قوانین و مقررات و فساد مالی : ۶۱
 • روشهای برآورد خطر : ۶۱
 • منابع و مأخذ : ۶۵

چکیده :

افزایــش شــمار و تنــوع تقلــب در سیســتم گزارشــگری مالــی، تهدیــدی بــر کیفیــت ایــن سیســتم اســت. وظیفــه ی حرفــه ی حســابداری تهیــه و ارائــه ی اطلاعات و گزارشهــای مالــی بــرای اســتفاده کنندگان اســت. حضــور تقلــب بــه عنــوان عاملــی بحــران زا در عرصــه ی مالــی، تهدیــدی جــدی بــرای اعتمــاد عمومــی بــه اطلاعات مالــی و فراینــد گزارشــگری مالــی محســوب می شــود و هزینه هــا و پیآمدهــای ســنگینی بــرای گروه هــای مختلــف بــه دنبــال دارد. بــا توجــه بــه عوامــل مؤثــر در وقــوع تقلــب، از جمله انســان و محیــط، در این پروژه پــس از تعریف و تشــریح تقلب در صورتهــای مالــی و مدیران شرکتها ، پنــج عامــل مؤثــر در خصــوص وقــوع تقلــب صورتهــای مالــی شــامل :

 1. مرتکبیــن و مجریــان تقلــب،
 2. روشهــای تقلــب،
 3. انگیزههــای تقلــب،
 4. نظــارت و بازنگــری مدیــران ارشــد،
 5. توجــه بــه نتایــج و پیآمدهــای تقلــب

ارائــه میشــود. در پایــان نیــز راهکارهایــی بــرای پیشــگیری و کشــف تقلــب مطــرح می شــود.

عنوان : تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری
تعداد صفحات : ۶۶ صفحه
قیمت : ۹۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 793 نمایش

پاسخ دهید