پروژه محیط زیست

پروژه محیط زیست

چکیده :

محیط زیست دریک تعریف کلی عبارتست ازمجموعه شرایط  بیرونی که درطول عمر یا زندگی یک موجود زنده، مانند انسان بر او اثرمی گذارد. به این ترتیب نورخورشید، آب، هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بی جان وجاندار که برروی سیاره زمین وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دوسویه هستند، محیط زیست انسان را تشکیل می دهند. البته از محیط زیست تعریف های گوناگونی وجود دارد که ازآن ها چشم پوشی می نماییم. محیط زیست ومنابع موجود درآن، در واقع محل زندگی و تامین کننده اصلی ترین نیازهای انسان به شمارمی آید. با وجود این، در سال های گذشته، با رشد فزاینده جمعیت وپیشرفت های تکنولوژیکی، روند بهره برداری از منابع موجود در زمین نیز بیشتر شده است و در یک کلام محیط زیست انسان دستخوش تخریب وآلودگی قرارگرفته است. در این پزوهش ما به بررسی محیط زیست در ۴ بخش پساب ، هوای زیست محیطی ، خاک و گازهای خروجی به طور کلی پرداخته ایم و در آخر با نکاتی در رابطه با نتیجه گیری از محیط زیست به پژوهش خاتمه داده ایم .

فهرست مطالب :

 • چکیده  : ۱
 • بخش اول  : ۲
 • پسـاب (فاضلاب) ۲
 • مقدمه  : ۳
 • ترکیب فاضلاب  : ۳
 • شدت آلودگی یا قدرت فاضلاب.. ۴
 • انواع فاضلاب.. ۵
 • علل لزوم تصفیه فاضلاب.. ۵
 • روش‌های متداول هوازی در تصفیه فاضلاب  : ۶
 • پساب صنعتی  : ۶
 • کیفیت و غلظت فاضلاب صنعتی. ۷
 • پساب بهداشتی  : ۸
 • تثبیت مواد آلی. ۹
 • پساب زهکش  : ۹
 • استانداردهای پساب  : ۱۱
 • مقدمه و تعاریف  : ۱۱
 • آب سطحی : ۱۱
 • چاه جاذب  : ۱۱
 • ترانشه جذبی  : ۱۱
 • کنار گذر : ۱۱
 • نمونه مرکب : ۱۱
 • ملاحظات کلی  : ۱۲
 • بخش دوم  : ۱۷
 • هوای زیست محیطی. ۱۷
 • مقدمه : ۱۸
 • آلودگی هوا  : ۱۸
 • منابع آلودگی هوا ۱۸
 • مونوکسیدکربن. ۱۹
 • هیدروکربورها ۱۹
 • ذرات معلق درهوا ۲۰
 • موادرادیواکتیو. ۲۰
 • وسیله اندازه گیری آلودگی هوا  : ۲۰
 • سطوح مختلف مرتبط با سلامت انسان. ۲۱
 • محاسبه و گزارش AQI برای یک جامعه. ۲۲
 • بخش سوم  : ۲۶
 • خاک.. ۲۶
 • مقدمه  : ۲۷
 • تعریف آلودگی محیط زیست  : ۲۷
 • آلودگی خاک  : ۲۷
 • تأثیر لایه ازنها بر محیط زیست : ۲۸
 • تعریف خاک  : ۲۸
 • عوامل آلودگی خاک : ۲۹
 • زباله ها : ۳۰
 • فعالیتهای صنعتی : ۳۱
 • راههای مناسب جهت ترمیم خاک کشاورزی. ۳۲
 • آلودگی خاک خطرناک‌تر از آلودگی هوا : ۳۳
 • هزینه‌های پاکسازی‌ محیط‌‌‌زیست : ۳۴
 • آلودگی خاک در ایران. ۳۴
 • آلودگی خاک در تهران. ۳۴
 • اثر شوینده‌ها در خاک.. ۳۴
 • آلودگی کشاورزی. ۳۵
 • سموم شیمیایی وآلودگی خاک.. ۳۵
 • راه های ورود سموم شیمیایی به خاک.. ۳۵
 • عوامل موثر در پایداری سموم شیمیایی در خاک.. ۳۶
 • نقش سموم برروی موجودات زنده خاک.. ۳۶
 • آلودگی نفتی. ۳۷
 • انواع آلاینده های خاک.. ۳۷
 • بهداشت خاک و اهمیت آن. ۳۸
 • آلودگی خاک بوسیله عوامل بیولوژیکی بیماریزا ۳۸
 • نقش ترکیبات معدنی مسموم کننده در آلودگی خاک.. ۳۹
 • شیوه های کاهش آلودگی ناشی از ترکیبات معدنی سمی  : ۳۹
 • آلودگی خاک ناشی از فضولات آلی. ۳۹
 • استانداردهای کیفیت خاک  : ۴۰
 • بخش چهارم  : ۴۲
 • گازهای خروجی. ۴۲
 • چکیده : ۴۳
 • مقدمه : ۴۴
 • خطرات انسانی. ۴۵
 • تخریب پوشش گیاهی. ۴۵
 • بررسی گازهای محیطی و ذرات معلق در عرصه کشاورزی اصفهان. ۴۶
 • گازهای خطرناک محیط زیست  : ۴۶
 • مونوکسید کربن (CO) 47
 • دی اکسیدکربن (CO2) 47
 • کلر ۴۷
 • کلرور کربونیل (COCl2) 48
 • اسید سولفیدریک (H2S) 48
 • دی اکسید گوگرد (SO2) 48
 • اکسید نیترو (NO2) 49
 • سیانوژن (C2N2) 49
 • نحوه سنجش ذرات خروجی از دودکش  : ۴۹
 • اطلاعات کلی  : ۴۹
 • اندازه گیری چگالی دود و غلظت غبار ۴۹
 • اندازه گیری چگالی دود. ۴۹
 • اندازه گیری غلظت غبار ۵۰
 • روش اندازه گیری مرجع غلظت غبار ۵۰
 • معرفی. ۵۰
 • مالحظات.. ۵۱
 • شرح عملکرد. ۵۱
 • عوامل موثر بر اندازه گیری مرجع. ۵۳
 • انتخاب محل اندازه گیری و ترتیب انجام آزمون. ۵۴
 • انتخاب محل اندازه گیری.. ۵۴
 • تدارک یافتن محل نصب.. ۵۶
 • روش اندازه گیری رادیومتریک (پرتوسنجی) ۵۶
 • سنجش غبار به روش نوری و احتیاجات این روش… ۵۷
 • منبع نور ۵۷
 • مقادیر نوری.. ۵۸
 • مقادیر الکترونیکی. ۵۸
 • تست درونی. ۵۸
 • محدوده اندازه گیری.. ۵۹
 • عبور نوری.. ۵۹
 • مفاهیم. ۵۹
 • شرح کار دستگاه ۶۰
 • روش نور تفرقی. ۶۱
 • اصول روش… ۶۱
 • شرح روش… ۶۴
 • بخش پنجم  : ۶۶
 • پیوست ها ۶۶
 • استاندارد خروجی دودکش واحد صنعتی. ۶۷
 • استاندارد حد مجاز آلایندگی انواع خودروها ۷۴
 • استاندارد صدای موتور سیکلت.. ۷۶
 • استاندارد صدای مشاغل. ۷۸
 • حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی. ۸۰
 • حد مجاز آلودگی صوتی خودروها تولید داخل. ۸۲
 • منابع و مأخذ  : ۸۴
عنوان : پروژه محیط زیست
تعداد صفحات : ۸۹ صفحه
قیمت : ۹۵۰۰ تومان
فرمت فایل : DOCX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 580 نمایش

پاسخ دهید