پروژه استقرار تسهیلات در یک چیدمان موجود و ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات یک سیستم فرضی بااستفاده از الگوریتم آلدپ و کرولپ

پروژه استقرار تسهیلات در یک چیدمان موجود و ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات یک سیستم فرضی بااستفاده از الگوریتم آلدپ و کرولپ

فهرست مطالب  :

 • ۱-چکیده :            ۴
 • ۲-مقدمه :            ۴
 • ۳-مرور برادبیات یا تاریخچه :           ۵
 • ۴-اهداف تحقیق :   ۷
 • ۵-نمونه مورد مطالعه :        ۷
 • ۱-۵جدول نهایی برآورد فضا: ۸
 • ۲-۵پیشنهاد گزینههای مختلف طرح استقرار کل کارخانه:    ۸
 • ۱-۲-۵طرح استقرار فعلی دپارتمانهای کارخانه:   ۸
 • ۲-۲-۵بهبود طرح استقرار فعلی:         ۱۰
 • ۳-۵طرحهای پیشنهادی برای چیدمان کلی کارخانه:           ۱۲
 • ۱-۳-۵طرح پیشنهادی با استفاده از الگوریتم آلدپ:            ۱۲
 • شروع الگوریتم:     ۱۳
 • ۴-۵طرح پیشنهادی با استفاده از الگوریتم کورلپ: ۱۳
 • ۱-۴-۵محاسبهی TCR و مساحت هر بخش:                                                                                                                     ۱۳
 • ۲-۴-۵طرح استقرار کورلپ  ۱۴
 • ۳-۴-۵محاسبهی امتیاز طرح: ۱۵
 • ۵-۵طرح ۲ پیشنهادی با استفاده از الگوریتم آلدپ: ۱۶
 • ۶-۵مقایسهی طرح های پیشنهادی:       ۱۷
 • ۷-۵مقایسهی بهترین طرح پیشنهادی با طرح بهبود یافته:    ۱۷
 • ۸-۵نقشهی واقعی طرح استقرار پیشنهادی:         ۱۸
 • ۹-۵تهیهی جزئیات چیدمان (ماشینآلات و اجزا داخل بخشها) برای:     ۱۹
 • ۱-۹-۵یکی از دپارتمانهای تولیدی (استفاده از نمودار از- به موجود درفایل ارائه شده):     ۱۹
 • ۲-۹-۵نمایی از سالن های تولیدی قبل از قرار دادن ماشین x            ۲۰
 • ۱۰-۵خلاصه و نتایج           ۲۳
 • منابع :    ۲۳

 

عنوان : استقرار تسهیلات در یک چیدمان موجود و ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات یک سیستم فرضی بااستفاده از الگوریتم آلدپ و کرولپ
تعداد صفحات : ۲۳ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 908 نمایش

پاسخ دهید