پروپوزال بررسی میزان آگاهی و عملکرد ساکنین مبتلا به فشارخون (مطالعه موردی : ساکنین محله نیروگاه شهرستان سبزوار)

پروپوزال بررسی میزان آگاهی و عملکرد ساکنین مبتلا به فشارخون (مطالعه موردی : ساکنین محله نیروگاه شهرستان سبزوار)

چکیده

پرفــشاری خــون عمــده تــرین عامــل خطــر بیماری های قلبی ـ عروقی و یکی از مهـمتـرین عوامـل مرگ و میر ناشی از آن اسـت[۱]. شـایع تـرین علامـت فشار خون بالا، بی علامـت بـودن آن اسـت و تنهـا راه تشخیص آن تا قبـل از ظهـور عـوارض، انـدازه گیـری برنامه ریزی شده و دورهای فشار خون می باشد. ایـن بیماری و عوارض آن قابل کنترل است، به گونه ای کـه با کاهش فشارخون بالا و کنترل آن، عوارض ناشی از این بیماری بـه طـور قابـل ملاحظـه ای کـاهش خواهـد یافت[۲].

فشارخون بالا تمایل به بروز خوشه ای در خانواده هـا دارد. ابتلای به این بیماری بـه عـواملی ماننـد؛ سـن و جنس بستگی دارد و مهمترین عوامل خطر مداخله پذیر آن شامل ؛ چاقی، مـصرف نمـک زیـاد، مـصرف الکـل، فعالیت جسمی کم (کم تحرکی)، استرس و دیابت است. وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ایــران برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشارخون بالا را به منظور شناسـایی مـوارد فـشارخون بـالا، آمـوزش و انجام مراقبت های …

عنوان : پروپوزال بررسی میزان آگاهی و عملکرد ساکنین مبتلا به فشارخون (مطالعه موردی : ساکنین محله نیروگاه شهرستان سبزوار)
تعداد صفحات : ۱۲ صفحه
قیمت : ۴۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Word
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 292 نمایش

پاسخ دهید