پروپوزال اثربخشی مداخلات درمانی پـذیرش و تعهـد (ACT)بر کاهش درد مزمن در سالمندان

پروپوزال اثربخشی مداخلات درمانی پـذیرش و تعهـد (ACT)بر کاهش درد مزمن در سالمندان

چکیده :

امروزه، یکـی از مفاهیـم بـا ارزش و مهـم در تئوریهـای معاصر پیرامـون چگونگی واکنش و سـازگاری فرد بـا درد مزمن، پذیرش است در واقع، پذیرش درد اولین گام در جهت سـازگاری درد اسـت بـا تغییـرات ایجـاد شـده در زندگـی اسـت، بـه صورتی‌کـه باعث میشـود فـرد در محیـط زندگـی بـه فعالیـت خـود ادامـه دهد. بـه علاوه، در عیـن حـال، بـرای کنتـرل درد نیـز تلاش کنـد به دنبـال پذیـرش درد، فـرد اقدامات غیـر مؤثر بـرای کاهش درد را متوقـف نمـوده و بـه جـای آن بـر مشـارکت در فعالیتهـای ارزشـمند و پیگیری اهداف مناسـب شـخصی خود تمرکز می‌کند و در نتیجـه، عملکـرد روانـی و جسـمی مناسـبتری خواهـد ( مک کرن، ۲۰۰۴).در همیـن زمینـه، مطالعات متعـددی از نقش پذیرش درد در کارکـرد روزانـه افـراد مبتلا بـه دردهای مزمـن، حمایت میکننـد. در صورتی‌کـه، پذیـرش درد بـا تجربه درد، مشـکالت روان شـناختی و ناتواناییهـای جسـمانی کمتر و بهزیسـتی روان بهتری دارند ( وین، ۲۰۰۴).از طـرف دیگـر، سـطح پذیـرش درد میتواند علاوه بر پیشبینـی میـزان تداخل درد در زندگی روزانه و سـطح سلامت جسـمی و روان شـناختی، شـدت درد را نیز، پیشبینی نماید  (کمپـل و کرامـب ، ۲۰۰۸). نیـز معتقدنـد کـه تفـاوت اصلـی بین افـرادی کـه دسترسـی محـدود بـه خدمـات بهداشـتی دارنـد و افـرادی کـه دسترسـی مناسـبتری بـه ایـن تسـهیلات دارنـد،  به عبـارت دیگـر، پذیـرش و سـازگاری بهتـر بـا درد یکـی از عوامـل مهـم در ایجـاد تفاوتهـای فـردی بـرای مقابلـه. است بـه صورتی‌کـه، پذیـرش درد بـر میـزان ناتوانـی ادراک شـده در بیمـاران درد مزمـن مؤثـر بـودهاست(منوچهری و همکاران، ۱۳۹۳). بنابرایـن جهـت بـه حداقـل رسـاندن ناتوانـی، علاوه بـر کاهش شـدت درد، میتـوان اسـتفاده از روشهـای درمانـی مبتنـی بـر میـزان پذیـرش درد مزمـن را، پیشـنهاد نمـود همیـن رابطـه، یافتهای پژوهشـی نشـان میدهند کـه بیمارانی که از سـطوح پذیرش درد بالاتری برخوردار هسـتند، سـازگاری بیشـتری با درد مزمن داشـته و از طرف دیگر شـدت افسـردگی، , اضطـراب و اسـتیصال کمتـری را نیز گزارش میکننـد رو، در فرآینـد مدیریـت درد مزمـن در سـالمندان، چنانچـه ایـن درد و ماهیـت آن به خوبـی درک شـده و پذیرفتـه شـود، راه برای درمان ایـن درد همـوار شـده و مراحـل بعـدی آن بـا سـهولت و موفقیـت طـی میگـردد. در این پژوهش از درمان پـذیرش و تعهـد (ACT)بر کاهش درد مزمن در سالمندان استفاده شده است.

 

عنوان : پروپوزال اثربخشی مداخلات درمانی پـذیرش و تعهـد (ACT)بر کاهش درد مزمن در سالمندان
تعداد صفحات : ۱۷ صفحه
قیمت : ۱۱۲۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 778 نمایش

پاسخ دهید