پرسشنامه مهارت های زندگی گلزاری (۱۳۸۶)

پرسشنامه مهارت های زندگی گلزاری (۱۳۸۶)

چکیده :

معرفی پرسشنامه :

ایــن پرسشــنامه توســط گلزاری (۱۳۸۶) و بر اساس ابعـاد دهگانـه مهـارت هـای زنـدگی سـازمان بهداشـت جهـانی طراحی شده است.

ساخت پرسشـنامه بـر اساس مطالعه و بررسی مبانی نظـری و تحقیقـات انجـام شـده در زمینـه مهـارتهـای زنـدگی و حیطه های آن بوده است. مقیاس پاسخگویی به سوالات مقیاس لیکرت ۵ درجه ای بـود، بـه ایـن  صورت که از آزمودنی خواسته می شود که بر اساس یک طیـف ۵ درجـه ای از «خیلـی زیـاد» تـا «خیلی کم» مشـخص کنـد کـه هـر یـک از سـؤالات تـا چـه انـدازه در مـورد او صـادق اسـت.

نمره گذاری پرسشنامه از صفر تا چهار صورت می گیرد که برای سؤالات منفی این نمره گـزاری به صورت برعکس انجام می شود. بعد از تجزیه و تحلیل سؤالات، سؤالاتی که دارای همبستگی کمتر از  ۳۰/۰با نمره کل بودند و همچنین سـؤالاتی کـه مـبهم بـوده انـد یعنـی تعـداد ۶۸ سـؤال حذف شده و فرم نهایی پرسشنامه با ۸۶ سؤال تهیه شـده اسـت.

پایـایی پرسشنامه :

پایایی پرسشنامه بـا اسـتفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و زیرمقیاس های تصمیم گیری، حـل مسـأله، تفکـر انتقـادی، تفکر خلاق، همدلی، مقابله با استرس، خودآگاهی، مقابله با هیجانات، ارتباط مؤثر، روابط بین فــــردی بــــه ترتیــــب ۹۵/۰ ، ۷۴/۰ ، ۷۵/۰ ، ۷۵/۰ ، ۸۲/۰ ، ۸۸/۰ ، ۶۶/۰ ، ۶۴/۰ ، ۸۲/۰ ، ۶۲/۰ ، ۸۳/۰ ، گزارش شده است (گلزاری ، ۱۳۸۶).

عنوان : پرسشنامه مهارت های زندگی گلزاری (۱۳۸۶)
تعداد صفحات : ۶ صفحه
قیمت : ۵۰۰۰  تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 826 نمایش

۲ نظر

پاسخ دهید