پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (۲۰۱۰)

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (۲۰۱۰)

چکیده :

پرسشنامه ­ی انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنیس و وندروال (۲۰۱۰) معرفی شده و یک ابزار خودگزارشی کوتاه ۲۰ سوالی است که برای سنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر لازم است، به کار می رود. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیر بالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی- رفتاری افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

اعتبار همزمان این پرسشنامه با افسردگی بک (BDI-II) برابر با ۰/۳۹- و روایی همگرایی آن با مقیاس انعطاف پذیری شناختی مارتین و رابین ۰/۷۵ بود (دنیس و واندر وال، ۲۰۱۰ ). در ایران شاره و همکاران (به نقل از سلطانی، شاره، بحرینیان وفرمانی، ۲۰۱۳) ضریب باز آزمایی کل مقیاس را ۷۱/۰ و ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را ۹۰/۰ گزارش نموده اند.

عنوان : پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (۲۰۱۰)
تعداد صفحات : ۳ صفحه
قیمت : ۲۰۰۰  تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 1025 نمایش

پاسخ دهید