پایان نامه کارشناسی رابطه بین انعطاف پذیری شناخت با میزان اجتناب تجربه ای

پایان نامه کارشناسی رابطه بین انعطاف پذیری شناخت با میزان اجتناب تجربه ای

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی انعطاف پذیری شناختی با میزان اجتناب تجربه ای در کارکنان بیمارستان حکیم نیشابور انجام شده است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان حکیم نیشابور می باشد که نمونه ای معادل ۱۰۰ نفر برای این پژوهش به طریق داوطلبانه انتخاب شوند ابزار این پژوهش پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال و همچنین آزمون اجتناب تجربه ای گامز و همکاران می باشد. در نهایت داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین انعطاف پذیری شناختی و اجتناب تجربه ای کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی : انعطاف پذیری شناختی ، اجتناب تجربه ای ، بیمارستان حکیم نیشابور

عنوان : رابطه بین انعطاف پذیری شناخت با میزان اجتناب تجربه ای (مطالعه موردی : کارکنان بیمارستان حکیم نیشابور)
تعداد صفحات : ۶۳ صفحه
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 263 نمایش

۲ نظر

پاسخ دهید