پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تحمل ناکامی

پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تحمل ناکامی

چکیده :

شکست تحصیلی از مهمترین عواملی است که می تواند باعث ناکامی دانش اموزان مخصوصاً در مقطع ابتدایی شود. پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع بیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

جامعه آماری : جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان نیشابور می باشد که از بین آن ها نمونه ای معادل ۳۰ نفر برای این پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.

ابزار پژوهش : در این پژوهش پرسشنامه احساس شکست گیلبرت و آلن می باشد.

روش پژوهش : گروه آزمایش ۸ جلسه آموزشی مهارت های زندگی را دریافت کردند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری کواریانس استفاده گردید.

نتایج تحقیق : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی بر تحمل ناکامی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد و آموزش مهارت های زندگی می تواند تحمل ناکامی دانش آموزان را افزایش دهد.

کلمات کلیدی : مهارت های زندگی ، دانش آموزان ، پریشنامه احساس شکست گیلبرت و آلن

عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تحمل ناکامی (مطالعه موردی : دانش آموزان مردودی ابتدایی شهرستان نیشابور)
تعداد صفحات : ۸۹ صفحه
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 343 نمایش

پاسخ دهید