پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک

فهرست مطالب :

 • مقدمه     ۵
 • ترافیک۱ ۷
 • تاریخچه ترافیک    ۷
 • فناوری۱  ۱۱
 • اطالعات   ۱۱
 • فناوری اطالعات۲   ۱۱
 • عناصر اصلی فناوری اطالعات           ۱۳
 • شهر الکترونیک     ۱۵
 • شهرالکترونیک۱    ۱۸
 • شهروندالکترونیک۱            ۱۹
 • عناصر اصلی تشکیل دهنده شهرالکترونیک        ۲۰
 • دولت۱    ۲۲
 • شهرداری ۲۲
 • استانداری ۲۲
 • سایر دستگاههای دولتی        ۲۲
 • شهروندان۲          ۲۲
 • .۳  شرکتها و مشاغل خصوصی          ۲۲
 • تأثیرات بالقوه سیستم فناوری اطالعات شهر الکترونیک در رفتارهای سفری       ۲۷
 • بانکداری الکترونیک۱         ۲۹
 • تاریخچه بانکداری الکترونیکی در جهان            ۲۹
 • تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران         ۳۱
 • بانکداری الکترونیک چیست  ۳۳
 • تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی   ۳۳
 • انواع خدمات بانکداری الکترونیکی      ۳۳
 • انواع مختلف بانکداری الکترونیکی      ۳۵
 • انواع پرداخت های الکترونیکی           ۳۵
 • کارتهای اعتباری    ۳۵
 • کاربردها ی کارت های اعتباری          ۳۷
 • کارتهای هوشمند    ۳۷
 • کاربردهای کارت های هوشمند           ۳۷
 • کیف پول الکترونیک۱         ۳۹
 • جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک           ۳۹
 • مزایای بانکداری الکترونیک  ۴۱
 • از دید مشتریان      ۴۱
 • از نگاه جامعه        ۴۱
 • تفاوت بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی   ۴۳
 • بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران     ۴۳
 • دور کاری            ۴۶
 • دورکاری چیست    ۴۸
 • مزایای نظام دورکاری          ۵۰
 • کاهش زمان تردد و هزینه های آن برای سازمان   ۵۰
 • کاهش حجم ترافیک ۵۰
 • صرفه جویی درهزینه ها      ۵۲
 • دوستی با محیط زیست         ۵۲
 • ساعات کاراداری انعطاف پذیر            ۵۳
 • افزایش بهره وری   ۵۳
 • دسترسی به کار برای افراد با مشکالت خاص       ۵۳
 • نگاه دولت ایران به دور کاری ۵۵
 • برخی از بخشنامه های هیئت دولت در مورد دورکاری       ۵۹
 • تاثیر مستقیم آموزش الکترونیک بر کاهش ترافیک ۶۳
 • آموزش الکترونیکی۱           ۶۳
 • یادگیری الکترونیکی           ۶۵
 • آموزش الکترونیکی چیست    ۶۵
 • سطوح آموزش الکترونیکی    ۶۶
 • مزایای آموزش الکترونیکی   ۶۹
 • تجارت الکترونیک۱ در شهر الکترونیک           ۷۲
 • فواید تجارت الکترونیک در شهر الکترونیک       ۷۲
 • سرویس هایی جهت دسترسی سریع و مطلوب شهروندان به کاالها و خدمات       ۷۴
 • گردشگری الکترونیک۱       ۷۷
 • گردشگری در چه مواردی کاربرد دارد و برای چه کسانی مفید است   ۷۸
 • مزایای گردشگری الکترونیک            ۷۹
 • تور های مجازی    ۸۲
 • سرویس ها و زیر ساخت های گردشگری الکترونیک         ۸۴
 • سیستم های رزرو و فروش اینترنتی بلیط            ۸۴
 • شناسایی امواج رادیویی RFID 87
 • RFID چیست        ۸۷
 • تاریخچه RFID      ۸۹
 • اجزای RFID        ۸۹
 • انواع Tag های RFID          ۹۱
 • RFID چگونه عمل می کند    ۹۱
 • مزایای استفاده از فناوری RFID          ۹۳
 • کاربردهای فناوری RFID      ۹۳
 • اهدف طرح کاربرد RFID در صنعت خودرو       ۹۵
 • مواردی که باید در استفاده از RFID مورد توجه قرار داد     ۹۷
 • چه داده هایی بر روی تگ ذخیره می شوند         ۹۷
 • معرفی سامانه AVI مبتنی بر شناسایی راننده       ۹۹
 • کاربرد RFID در کنترل سرعت          ۱۰۰
 • کنترل تردد و ترافیک بزرگراه ها        ۱۰۲
 • ایجاد پارکینگ های خودکار با فناوری RFID       ۱۰۴
 • سیستم عوارض خودرو سالیانه و عوارض جاده ای ۱۰۶
 • ردیابی وسایل حمل و نقل عمومی        ۱۰۸
 • جلوگیری از سرقت اتومبیل   ۱۱۰
 • محاسبه زمان سفر   ۱۱۲
 • ایجاد سیستمهای اعالم خطر در اتومبیل  ۱۱۲
 • کاربرد در کارخانه  ۱۱۴
 • سیستم موقعیت یاب جهانی GPS1       ۱۱۶
 • GPS چگونه عمل می کند     ۱۱۶
 • ماهواره های سیستم ۱۱۸
 • GPS برای چه کسانی کاربرد دارد       ۱۲۰
 • گیرنده های سیستم GPS       ۱۲۲
 • ارکان GPS          ۱۲۲
 • .۰  بخش کنترل     ۱۲۲
 • .۱  بخش کاربر     ۱۲۴
 • گیرنده ها ۱۲۴
 • چگونگی کارکرد GPS         ۱۲۶
 • استفاده های GPS در زندگی روزمره    ۱۲۸
 • استفاده از GPS تلفن همراه در کنترل ترافیک      ۱۲۹
 • سیستم اطالعاتی جغرافیایی GIS           ۱۳۳
 • تاریخچه GIS        ۱۳۳
 • تاریخچه GIS در ایران         ۱۳۵
 • عناصراصلی تشکیل دهنده GIS          ۱۳۵
 • فرآیند تحلیل اطالعات در GIS 138
 • کاربردها و تواناییهای سیستمهای اطالعات جغرافیایی          ۱۳۸
 • روش و مدل پژوهش            ۱۴۰
 • گردآوری اطالعات   ۱۴۰
 • دادههای توصیفی   ۱۴۲
 • دادههای مکانی      ۱۴۲
 • اطالعات مکانی الزم برای ورود به سیستم           ۱۴۴
 • محصوالت خروجی ۱۴۴
 • نقشههای موضوعی ۱۴۶
 • نمودارها  ۱۴۶
 • جداول     ۱۴۸
 • خروجیهای دیگر    ۱۴۸
 • کاربرد GIS در مدیریت ترافیک          ۱۴۸
 • کاربردهای GIS در حمل و نقل و ترافیک شهری  ۱۵۰
 • نمونه های کاربردی GIS در حمل و نقل و ترافیک شهری   ۱۵۲
 • سامانه حمل و نقل هوشمند ITS           ۱۵۵
 • خدماتی که به کاربر که توسط ITS ارائه میشود    ۱۵۷
 • سامانههای پیشرفته مدیریت ترافیک ATMS       ۱۵۹
 • کاربردهای ATMS 159
 • سامانههای پیشرفته اطالعات مسافر ATIS           ۱۶۱
 • پیش نیازهای کاربردهای ATIS           ۱۶۲
 • ATIS درون خودرویی          ۱۶۲
 • ابزار درون خودرویی          ۱۶۲
 • زیر ساختهای مبنای ATIS     ۱۶۴
 • سامانههای پیشرفته کنترل وسیله نقلیه AVCS      ۱۶۵
 • فناوریهایی که هم اکنون در دسترس است عبارتند از          ۱۶۵
 • دیگر فناوریهای AVCS که در حال توسعه اند عبارتند از     ۱۶۶
 • سامانه های عملکرد وسایل نقلیه تجاری CVO2   ۱۶۷
 • سامانه WIM        ۱۶۸
 • سامانههای پیشرفته حمل و نقل عمومی APTS2   ۱۶۸
 • اطالعات حمل و نقل عمومی   ۱۷۰
 • تقدم حمل و نقل عمومی        ۱۷۰
 • مدیریت و لجستیک ناوگان حمل و نقل عمومی     ۱۷۲
 • حمل و نقل اشتراکی با انعطاف باال      ۱۷۳
 • سامانه های پرداخت الکترونیکی EPS3 173
 • سامانههای امنیتی و اضطراری SSS1   ۱۷۴
 • سیاست های دولت ایران برای کنترل و کاهش ترافیک       ۱۷۵
 • ابزارهای مدیریت و فعالیت های مرکز کنترل ترافیک        ۱۷۷
 • مهمترین اهداف مرکز کنترل ترافیک تهران        ۱۷۹
 • بررسی چگونگی عملکرد شمارشگرهای نصب شده بر روی تقاطع های کالن شهر تهران  ۱۷۹
 • کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک    ۱۸۲
 • خطوط اتوبوس های تندرو BRT1        ۱۸۳
 • سیستم اتوبوس رانی سریع یا BRT عبارت است از            ۱۸۴
 • تابلوهای متغیر خبری VMS  ۱۸۶
 • مشخصه های تابلوهای متغیر خبری VMS         ۱۸۸
 • سامانه هوشمند تشخیص و ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها ۱۹۰
 • سیستم هوشمند مدیریت و کنترل پارکینگ          ۱۹۲
 • مکانیزم کلی کنترل و نظارت پارکینگ بصورت زیر می باشد          ۱۹۴
 • تجهیزات و امکانات بکار رفته در پارکینگ ها     ۱۹۴
 • دوربین مخصوص جهت گرفتن عکس و تشخیص پالک خودرو و ثبت در سیستم ۱۹۴
 • ورود و خروج دستی            ۱۹۴
 • تابلو راهنمای پارگینگ خارجی           ۱۹۶
 • راهنمای داخلی پارکینگ       ۱۹۶
 • تشخیص خودرو با استفاده از سنسور آلتراسونیک  ۱۹۷
 • دیاگرام سیستم راهنمای پارکینگ         ۱۹۷
 • نظارت تصویری و صوتی    ۱۹۷
 • پروژه مدیریت پارک حاشیه ای با دستگاه خودپرداز پارک   ۱۹۹
 • معماری سیستم بلیت الکترونیک شهر تهران       ۲۰۰
 • دستگاه های کارتخوان داخل اتوبوس     ۲۰۲
 • سیستم های مستقر در توقفگاه های اتوبوس ها      ۲۰۳
 • سیستم کارتخوان ایستگاه های خطوط اتوبوسرانی تندرو      ۲۰۳
 • سیستمهای هوشمند تونل       ۲۰۳
 • تونل توحید           ۲۰۵
 • مشخصات و معرفی کلی تونل توحید     ۲۰۵
 • ساختمان مرکز کنترل ترافیک تونل توحید          ۲۰۷
 • تجهیزات کنترل ترافیک تونل ۲۰۹
 • نظارت تصویری و کنترل ترافیک       ۲۰۹
 • جانمایی تجهیزات   ۲۰۹
 • الف – تونل غربی ) شمال به جنوب (   ۲۰۹
 • – تونل شرقی)جنوب به شمال(           ۲۱۱
 • عملکرد سیستم های کنترل هوشمند مرکزی تقاطعات         ۲۱۳
 • مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه            ۲۱۴
 • سیستم مکانیزه تردد شمار مبادی شهر تهران       ۲۱۷
 • تردد شمار راداری RTMS    ۲۱۸
 • تردد شمار الکتریکی القائی – حلقوی ARTC        ۲۲۲
 • نتیجه گیری          ۲۲۵
 • منابع      ۲۲۹

 

عنوان : پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک
تعداد صفحات : ۱۴۸ صفحه
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 1332 نمایش

پاسخ دهید