پایان نامه بهسازی بافت قدیم نمونه مطالعاتی «بافت قدیم اردبیل»

پایان نامه بهسازی بافت قدیم نمونه مطالعاتی «بافت قدیم اردبیل»

فهرست مطالب :

 • فصل اول مطالعات پایه
 • شناخت تاریخی
 • بررسی های تاریخی
 • سیر تحول تاریخی و کالبدی شهر قدیم اردبیل
 • سابقه تاریخی مجموعه بناهای مذهبی شیخ صفی
 • بررسی کل در مورد وضعیت زمین
 • زمین شناسی
 • زلزله
 • ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی اردبیل
 • ویژگی های جغرافیایی
 • ویژگی های اقلیمی
 • فصل دوم بررسی کیفیت وضعیت موجود
 • بررسی طرح های بالادست
 • طرح سازمان فرهنگی برای محدوده مقبره شیخ صفی
 • طرح دفتر بهسازی شهری وزارت مسکن
 • ضوابط و مقررات موجود جهت ساخت و ساز
 • بررسی وضعیت مصالح
 • تاسیسات زیربنایی موجود در منطقه
 • بررسی طرح پیشنهادی محدوده طراحی
 • سازمان کالبدی موجود در بافت قدیم
 • کیفیت فضایی بافت
 • مرفولوژی و ساختار کالبدی
 • ویژگی های معماری محلی
 • شیوه معماری خانه های سنتی اردبیل
 • عوامل موثر در ترکیب معماری خانه سنتی اردبیل
 • بررسی ویژگی های محدوده مطالعاتی
 • موقعیت زمین
 • کیفیت ابنیه در محدوده مطالعاتی
 • موقعیت زمین
 • کیفیت ابنیه در محدوده مطالعاتی
 • عمر ساختمان ها
 • تراکم ساختمان ها
 • کاربری ها
 • بررسی سازمان کالبدی محدوده طراحی
 • مرفولوژی محدوده طراحی
 • مسائل بافت
 • فصل چهارم مطالعات اقتصادی – اجتماعی
 • ویژگی های اقتصادی – اجتماعی
 • توزیع و تحولات جمعیت
 • مشخصات جمعیتی شهر اردبیل
 • وضعیت اقتصادی
 • نیروی انسانی
 • خدمات عموخمی و رفاهی
 • کمبودها و نیازهای اجتماعی
 • نیازهای تاسیسات و تجهیزات شهری
 • نیازهای سایر خدمات شهری
 • مبانی برنامه ریزی مسکن در بافت اردبیل
 • مبانی ریزی نحوه توزیع واحد های مسکونی
 • تصمیم گیری برای توزیع واحد های مسکونی در محله شیخ صفی
 • فصل پنجم دیدگاه های نظری
 • مقدمه
 • طرح مسئله
 • تهدیدها
 • معیارهای سنجش
 • عوامل تاثیر گذار در مرفولوژی
 • کیفیت تحول در مرفولوژی درون
 • انتخاب نمونه های کالبدی
 • تحلیل نمونه های بافت غیر منظم
 • نحلیل نمونه های بافت نیمه منظم
 • راهبردهای پیشنهادی
 • راهبردهای پیشنهادی جهت ساخت در کالبدهای غیر منظم
 • راهبردهای پیشنهادی جهت ساخت در کالبدهای نیمه منظم
 • نمونه های ارزشمند طراحی مسکن دربافت قدیم
 • فصل ششم تجزیه و تحلیل داده ها
 • الگوی جرم گذاری کالبدی
 • الگوی جرم گذاری کالبدی در واحدها
 • استراتژی طرح
 • محتوای کالبدی
 • سازمان کالبدی
 • ملاحظات طراحی شهری
 • گونه بندی واحد های مسکونی در طرح پیشنهادی
 • منابع و ماخذ
عنوان : بهسازی  بافت قدیم نمونه مطالعاتی «بافت قدیم اردبیل»
تعداد صفحات : ۱۶۳ صفحه
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : - -

تعداد نمایش : 540 نمایش

پاسخ دهید