پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)

پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)

فهرست مطالب :

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه۲
 • بیان مساله ۵
 • فرضیات تحقیق۷
 • اهداف تحقیق۷
 • ضرورت تحقیق۸
 • روش تحقیق۹
 • تعریف مفاهیم ۱۰
 • پیشینه تحقیق۱۰
 • فصل دوم : تعاریف و اصطﻻحات
 • بافت فرسوده چیست؟ ۱۳
 • وپژگی عمومی بافتهای فرسوده ۱۳
 • مساکن فرسوده ۱۶
 • تراکم های ساختمانی وجمعیتی در بخش فرسوده ۱۹
 • اولویت بندی بهسازی ونوسازی تعیین شده توسط مهندسین مشاور طرح تفصیلی ۲۰
 • جمع بندی انواع روش های برخورد بامساله بافت فرسوده در ایران ۲۱
 • مخاطرات محیطی و شهرها ۲۳
 • فصل سوم : مبانی نظری
 • مبانی نظری ۲۹
 • نظریه ها و مکاتب درشهرسازی و بازسازی بافت های فرسوده و قدیمی ۳۲
 • مکتب اصﻻح گرایان ۳۶
 • مکتب فرهنگ گرا ۳۶
 • نظریه توسعه پایدار شهری ( شهر پایدار) ۳۷
 • فصل چهارم : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
 • موقعیت جغرافیایی ۴۲
 • نقشه شهرهای استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی(سال۱۳۸۳) ۴۳
 • وسعت نیشابور ۴۳
 • وسعت نیشابور در استان خراسان رضوی (به کیلومتر) ۴۴
 • خصوصیات اقلیمی نیشابور ۴۴
 • بررسی کلی آب و هوا ۴۴
 • دما  ۴۵
 • بارش ۴۵
 • وضعیت ناهمواری ها (توپوگرافی) ۴۶
 • ویژگی های انسانی (جمعیّتی) شهر نیشابور ۴۷
 • نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نیشابور در سال (۱۳۸۵) ۴۷
 • خصوصیات اجتماعی شهر محﻻّتو مختلف آن ۴۸
 • ناحیه یک(مسکونی- تجارتی) ۴۸
 • ناحیه۲ (مسکونی) ۵۰
 • ناحیه ۳ (مسکونی- تجاری) ۵۱
 • ناحیه۴ (مسکونی) ۵۱
 • ناحیه ۵ (مسکونی) ۵۲
 • ناحیه۶ (مسکونی) ۵۲
 • ناحیه۷ (پارک صنایع و راه آهن) ۵۳
 • ناحیه ۸ (فرهنگی و توریستی) ۵۴
 • ناحیه ی ۹ (قسمت توسعه ی جدید) ۵۴
 • سابقه ی سکونت و فرهنگ ۵۴
 • پیدایش و شکل گیری نیشابور ۵۵
 • ساخت اوّلیه ی شهر ۵۵
 • توسعه ی شهر ۵۶
 • میدان های شهر نیشابور ۵۹
 • محلات نیشابور ۶۰
 • کوچه های نیشابور ۶۰
 • کاروانسراها، خان ها و تیم های نیشابور ۶۱
 • سقف بندی بازارهای نیشابور ۶۱
 • مساجد نیشابور ۶۲
 • خانقاه ها ودویره های نیشابور ۶۲
 • مدارس نیشابور ۶۲
 • خانه چوبی ۶۳
 • شهر کهنه ۶۴
 • بافت شهری نیشابور ۶۴
 • بافت شهری نیشابور در قرن حاضر ۶۴
 • محلات، مراکز اقتصادی و دروازه های شهر نیشابور در اوایل قرن حاضر ۶۵
 • مقر شهر ۶۷
 • تقسیمات درون شهر۶۸
 • محور خیابان امام خمینی ۶۸
 • محور خیابان فردوسی ۶۹
 • عناصر کالبدی شهر نیشابور ۷۰
 • سمت توسعه ی شهر در دهه های اخیر ۷۱
 • نقش و کارکرد عمده ی شهر نیشابور ۷۱
 • توسعه فیزیکی و رشد جمعیت شهر نیشابور  ۷۳
 • منطقه بندی شهر نیشابور و خصوصیات جمعیتی و کالبدی مناطق ۷۷
 • لرزه خیزی و تکتونیک منطقه ۷۸
 • گسل ها و واحدهای ساختاری ۷۹
 • گسل شمال نیشابور ۸۰
 • گسل نیشابور ۸۰
 • گسل راندگی دیزباد – خرو  ۸۲
 • گسل راندگی شمال بوژان ۸۲
 • گسل راندگی بوژان  ۸۲
 • گسل راندگی شمال برف ریز ۸۴
 • گسل راندگی موشان ۸۴
 • چین ها ۸۴
 • بررسی وضعیت لرزه خیزی شهر نیشابور ۸۶
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و آزمون فرضیات
 • نتیجه گیری ۹۱
 • پاسخ به فرضیات ۹۷
 • ارائه پیشنهادات ۹۹
 • پیشنهادات ۱۰۰
 • منابع :    

 

چکیده :

تمامی عوامل انسان ساخت وطبیعی موجود در شهر وحتی خود انسانها درگیر تغییر و تحولاتی پیوسته وآرام می باشند.رهایی از این تغیرات ، امکان پذیر نیست زیرا به معنای سکوت ، ثبات وتوقف است که منجر به مرگ حیات شهر می گردد . تغییر لازمه حیات زندگی بشر و حیات واقعه ای شهر است که میزان سرعت و شتاب آن متفاوت است . فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی ، عدم تعادل ، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود . فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی ، افول حیات شهری واقعه ای و شکل گرفتن حیات شهری روزمره ای کمک می کند . این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند ، باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد . فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود :فرسودگی نسبی و فرسودگی کامل .فرسودگی نسبی ، فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالبد یا فعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضای شهری می گردد . فرسودگی کامل آن است که در هر دو عنصر فضای شهری یعنی هم درکالبد وهم در فعالیت اتفاق می افتد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا می شود . پس فرسودگی یا در کالبد یا در فعالیت و یا در هر دو به طور یکجا رسوخ می کند( حبیبی ، مقصودی ، . ( ۱۵ :۱۳۸۴ بنابراین نوع مداخله ، اقدام و همچنین نوع مرمتی که جهت زدودن فرسودگی بافت ها به کار می رود متفاوت می باشد ، اگرچه به عینه شاهد این هستیم که مداخله مردم گرایانه سرعت روند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده رابه طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد . بافتهای فرسوده در شهرهای ما با مسائل چند بعدی و بسیار پیچیده مواجهند. با توجه به این که عملاً حدود دوازده سال است وارد مداخله در بافتهای فرسوده شهرهای کشور شدهایم ، تاکنون دستاورد قابل قبولی بهدست نیاوردهایم. راهحلها در زمینههای گوناگون باید همهجانبه ، بومی شده و در عین حال متنوع باشد. در اواخر دهه هفتاد، شورای عالی شهرسازی و معماری مصوباتی را صادر کرد۱، که با رویکرد احیای بافتهای فرسوده شهری و بازسازی، نوسازی و بهسازی آنها ، تاکید بر توسعه درونی شهرها داشت . چرا که جهت گیری روند تحولات کالبدی اکثر شهرها بعد از انقلاب ، به سمت گسترش افقی آنها و توجه به توسعه پیرامونی شهرها می باشد.

عنوان : پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری  (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)
تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : DOCX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : - -

تعداد نمایش : 1243 نمایش

پاسخ دهید