مقاله ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

مقاله ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

فهرست مطالب :

 • چکیده : ۳
 • نتایج پژوهش : ۴
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ. ۴
 • ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ.. ۶
 • ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ.. ۱۳
 • ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ.. ۱۴
 • ﺟﺪﻭﻝ ۱- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ، ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﺓ ﻭﺟﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﻪ (۱۳۸۶). ۱۶
 • ﺟﺪﻭﻝ ۲- ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﻪ (۱۳۸۶). ۱۷
 • ﺟﺪﻭﻝ ۳- ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ. ۱۸
 • ﺟﺪﻭﻝ ۴- ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ۱۹
 • ﺟﺪﻭﻝ ۵- ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ. ۲۰
 • ﺟﺪﻭﻝ ۶- ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ. ۲۲
 • ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ. ۲۲
 • ﺟﺪﻭﻝ ۷- ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﻪ (۱۳۸۶) ۲۴
 • ﺟﺪﻭﻝ ۸- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﮎ ﺭﺍﻣﺸﻪ (۱۳۸۶). ۲۴
 • ﺟﺪﻭﻝ ۹- ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﻪ (۱۳۸۶). ۲۵
 • ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ.. ۲۶
 • ﻣﻨﺎﺑﻊ و مأخذ : ۲۸
عنوان : ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ
تعداد صفحات : ۲۹ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 685 نمایش

پاسخ دهید