مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد (با استفاده از مدل کانو)

مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد (با استفاده از مدل کانو)

چکیده :

این پژوهش به منظور شناخت عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان مهاباد و ارایهی راهکارهایی برای افزایش رضایت مشتریان انجام شده است. این تحقیق که پژوهشی کاربردی و از نوع توصیفی است، به شیوهی میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملی شهرستان مهاباد میباشد. حجم نمونه، ۱۵۳ نفر از مشتریان بانک ملی بوده که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد کانو در سنجش رضایت مشتری شامل ۲۸ سوأل و بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت در سه سطح عوامل پایه، عوامل عملکردی و عوامل انگیزشی است.

عنوان : مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد(با استفاده از مدل کانو)
تعداد صفحات : ۲۲ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : DOCX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 440 نمایش

پاسخ دهید