مقاله جداسازی پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه

مقاله جداسازی پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه

فهرست مطالب :

 • چکیده. ۳
 • مقدمه. ۴
 • مواد و روشها ۷
 • مواد و میکروارگانیسمها ۷
 • تهیه عصاره خام حاوی آنزیم. ۷
 • بررسی میزان رشد میکروارگانیسم. ۸
 • خالص سازی به روش جداسازی سه فازی.. ۸
 • تعیین وزن مولکولی : ۹
 • اندازه گیری میزان پروتئین.. ۹
 • سنجش فعالیت آنزیمی.. ۹
 • بررسی خصوصیات آنزیمی.. ۱۰
 • فراوری چای.. ۱۰
 • اندازه گیری پارامترهای کیفی چای.. ۱۰
 • تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۱
 • نتایج و بحث.. ۱۱
 • رشد میکروارگانیسم در پروسه تولید آنزیم. ۱۱
 • بررسی فعالیت آنزیمی پکتینلیاز در دماهای مختلف.. ۱۲
 • بررسی مقاومت آنزیمی پکتینلیاز در دماهای مختلف.. ۱۳
 • بررسی فعالیت آنزیمی پکتینلیاز در pH های مختلف.. ۱۴
 • بررسی مقاوت آنزیمی پکتینلیاز در pH های مختلف.. ۱۶
 • بررسی مقاوت آنزیمی پکتینلیاز در pH های مختلف.. ۱۷
 • فازی.. ۱۷
 • وزن مولکولی.. ۱۸
 • اثر آنزیم بر میزان تئاروبیگین.. ۲۰
 • اثر آنزیم بر میزان رنگ کل.. ۲۱
 • اثر آنزیم بر نسبت تئافلاوین به تئاروبیگین.. ۲۴
 • اثر آنزیم بر میزان کافئین.. ۲۵
 • نتیجه گیری.. ۲۶
 • منابع و مأخذ : ۲۷
عنوان : جداسازی پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه
تعداد صفحات : ۲۹ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 783 نمایش

پاسخ دهید