بررسی نقش انواع ابزارهای تبلیغاتی برمیزان جذب گردشگران (پایان نامه کارشناسی)

بررسی نقش انواع ابزارهای تبلیغاتی برمیزان جذب گردشگران (پایان نامه کارشناسی)

چکیده :

در قرن حاضر توجه به صنعت گردشگری اهمیت بسیاری پیدا کرده است به طوری که یکی از منابع اصلی درآمدی کشورها صنعت توریسم می باشد ، بنابراین ازوم برنامه ریزی مناسب برای این منظور فراهم است. در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ابزارهای تبلیغاتی و استفاده از نمونه ای معادل ۱۰۰ نفر که به صورت تصادفی ساده از میان گردشگران شهر نیشابور انتخاب شده بودند سعی شد به بررسی نقش انواع ابزارهای تبلیغاتی بر میزان جذب گردشگران پرداخته شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تبلیغات بر میزان جذب گردشگران مؤثر است همچنین تبلیغات صوتی ، الکترونیکی و ارتباطی بر جذب گردشگران مؤثر است ولی تبلیغات نوشتاری در جذب گردشگران مؤثر نبوده است.

واژگان کلیدی : تبلیغات ، پرسشنامه ابزارهای تبلیغاتی ، گردشگری ، توریسم

فهرست مطالب :

 • فصل اول. ۷
 • کلیات تحقیق.. ۷
 • مقدمه. ۸
 • بیان مسأله. ۱۰
 • مبانی نظری.. ۱۲
 • اهمیت موضوع. ۱۴
 • اهداف تحقیق.. ۱۶
 • فرضیه های تحقیق.. ۱۶
 • سؤالات تحقیق.. ۱۷
 • تعریف واژگان کلیدی.. ۱۷
 • فصل دوم. ۲۱
 • ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۲۱
 • مقدمه. ۲۲
 • چارچوب نظری.. ۲۶
 • مفهوم گردشگری.. ۳۱
 • گردشگری و اهمیت آن.. ۳۲
 • اهمیت تبلیغات و نو آوری.. ۳۵
 • رسانه های تبلیغاتی.. ۳۸
 • جایگاه گردشگری در توسعه ملی.. ۴۰
 • نقش تبلیغات در صنعت گردشگری.. ۴۴
 • پیشینه پژوهش… ۵۰
 • فصل سوم. ۵۶
 • روش تحقیق.. ۵۶
 • روش تحقیق.. ۵۷
 • ابزار پژوهش… ۵۷
 • شیوه اجرای پرسشنامه. ۵۸
 • روش تحلیل و ارزیابی.. ۵۸
 • فصل چهارم. ۵۹
 • تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۰
 • آزمون فرضیه ها : ۶۱
 • فصل پنجم.. ۶۴
 • بحث و نتیجه گیری.. ۶۴
 • نتیجه گیری.. ۶۵
 • منابع و مآخذ.. ۶۸
عنوان : بررسی نقش انواع ابزارهای تبلیغاتی برمیزان جذب گردشگران (مطالعه موردی : شهرستان نیشابور)
تعداد صفحات : ۶۹ صفحه
قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 259 نمایش

پاسخ دهید